Yleistä

Näissä käyttöehdoissa säännellään Helsingin seudun kauppakamarin palveluyhtiön Helsingin Kamari Oy:n julkaiseman KauppakamariTieto-sivuston käyttöä.

KauppakamariTiedon osoite on https://www.kauppakamaritieto.fi. Teosten käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, jotka lähetetään tilaajan nimeämään sähköpostiosoitteeseen. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoite. Suuremmille käyttäjäryhmille on mahdollista avata IP-tunnistus, jolloin sisäänkirjautuminen tapahtuu sovittujen IP-osoitteiden kautta.

Tilaaja ja hänen nimeämänsä käyttäjä sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja käyttäessään teoksia. Tilaajan ja käyttäjän katsotaan hyväksyneen ehdot ja sitoutuneen noudattamaan niitä, kun käyttäjä avaa jonkin teoksen ensimmäistä kertaa.

Laitteistovaatimukset

Sivustoa voi käyttää useimmilla yleisesti käytössä olevilla selainohjelmilla. Vaikka sivusto on käytettävissä useimmilla selainohjelmilla, suosittelemme päivittämään selainohjelmiston viimeisimpään saatavilla olevaan versioon. Selainohjelman asetuksissa javascript ja evästeet (engl. cookies) tulee olla sallittu.

PDF-tiedostojen avaamista ja lukemista varten tarvitset PDF-lukijan, esimerkiksi Adobe Reader -ohjelman.

Käyttäjän vastuulla on huolehtia itse sivuston käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista sivuston käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

Käyttäjälisenssit

Koekäyttö

Koekäyttö on tarkoitettu palveluun tutustumiseen. Sen saa tilata vain yhden kerran.

Henkilökohtainen käyttäjälisenssi

Teosten käyttöoikeus on käyttäjäkohtainen. Käyttäjälisenssin haltija on henkilö, jolle Helsingin Kamari Oy on antanut teosten käyttöön oikeuttavan käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttöön oikeuttavan tunnuksen ja salasanan luovuttaminen, lainaaminen, vuokraaminen tai näihin rinnastettava muu käyttöoikeuden siirto kolmannelle osapuolelle on ehdottomasti kielletty ilman Helsingin Kamari Oy:n etukäteistä suostumusta.

Helsingin Kamari Oy käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja näiden käyttöehtojen sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Yrityslisenssit

Yrityslisenssi tulee kyseeseen silloin, kun teoksilla tai teoskokonaisuuksilla on useita käyttäjiä samassa yrityksessä. Organisaatiokäyttäjät voivat myös tunnistautua IP-tunnuksella. Sivuston henkilökohtaiset ominaisuudet eivät ole toiminnassa IP-tunnuksella kirjautuneilla.

Käyttöoikeus ja sopimuksen voimassaolo

Helsingin Kamari Oy luovuttaa sivuston käyttäjälle käyttäjälisenssin eli oikeuden käyttää sivuston osaa (jäljempänä ”teosta”) näiden käyttöehtojen mukaan. Käyttöoikeus alkaa, kun Helsingin Kamari Oy on luovuttanut tilaajan nimeämälle käyttäjälle käyttäjätunnuksen ja salasanan tai IP-osoite on avattu. Käyttöoikeus on voimassa 12 kuukautta tilauksesta (ks. seuraavasta Maksut).

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on saanut käyttäjän tunnukset haltuunsa, käyttäjän on välittömästi vaihdettava omat tunnuksensa. Helsingin Kamari Oy:llä on myös oikeus poistaa kyseisiin tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Helsingin Kamari Oy:lle käyttäjätunnuksensa käyttöehtojen vastaisesta käytöstä aiheutuneen vahingon.

Käyttäjälisenssin haltija saa käyttää sivustoa tietokoneellaan ja tulostaa aineistoa omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä. Lisäksi käyttäjälisenssin haltijalla on oikeus ottaa teoksista tekstilainauksia ja asiakirjamalleja ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Teoksista otetut lainaukset eivät saa muodostaa olennaista osaa asiakirjan sisällöstä.

Käyttäjälisenssin haltijalla ei ole oikeutta kopioida sivuston teosten sisältämiä aineistoja laajemmin kuin edellä on kerrottu. Käyttöoikeuden nojalla ei ole sallittua kopioida sivustolle sisältyvää tietokantaa tai tietokoneohjelmia.

Tekijänoikeus

KauppakamariTieto-sivusto kokonaisuudessaan, siihen sisältyvä tietokanta ja teokset sekä tietokoneohjelmat ja aineistot mukaan lukien, koostuu tekijänoikeuslain 1 §:ssa mainituista tekijänoikeudellisesti suojatuista teoksista, joiden tekijänoikeus kuuluu Helsingin Kamari Oy:lle.

KauppakamariTieto-sivustoon kuuluvaa tietokantaa, sen sisältämiä aineistoja tai tietoja ei ilman Helsingin Kamari Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa saa kopioida, luovuttaa, julkaista, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää muutoin kuin näiden käyttöehtojen määräysten mukaan.

Omistusoikeus

KauppakamariTieto-sivuston, sen sisältämän tietokannan ja aineistot omistaa Helsingin Kamari Oy.

Maksut

Helsingin Kamari Oy perii KauppakamariTiedon käytöstä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisen maksun. Hintatiedot ovat nähtävissä osoitteessa https://www.kauppakamarikauppa.fi.

Käyttäjälisenssi on voimassa 12 kuukautta tilausjakson alkamisesta. Laskutus tapahtuu tilausjakson alkaessa. Käyttäjälisenssi on aina kestotilaus. Kestotilaus jatkuu automaattisesti seuraavat 12 kuukautta, jollei sopimusta irtisanota yhtä (1) kuukautta ennen uuden tilausjakson alkamista.

Referenssioikeus

Helsingin Kamari Oy on oikeutettu käyttämään tilaajayrityksen nimeä ja tavaramerkkiä referenssitarkoituksessa markkinoinnissaan. Yritys voi kieltää nimen ja tavaramerkin käytön referenssinä ilmoittamalla siitä Helsingin Kamari Oy:lle.

Edelleenluovutus

Mitään KauppakamariTiedon sisältämää tai sieltä ladattua tai tulostettua aineistoa ei saa luovuttaa edelleen kolmansille osapuolille. Teosten käyttöoikeutta ei saa vuokrata eikä lainata. Käyttäjälisenssin haltijalla on oikeus siirtää edelleen näiden käyttöehtojen mukaiset oikeutensa seuraavilla ehdoilla:

  1. Siirron saaja hyväksyy nämä käyttöehdot.
  2. Siirron saaja ja tämän yhteystiedot ilmoitetaan Helsingin Kamari Oy:lle.

Siirronsaajan on ilmoitettava Helsingin Kamari Oy:n asiakaspalvelun käyttäjälisenssin siirtämisestä ja tilattava oma käyttäjätunnus ja salasana. Siirron yhteydessä on luovutettava kaikki KauppakamariTietoon mahdollisesti liittyvä materiaali ja tuhottava kaikki sivustosta tietokoneen kovalevylle siirretty aineisto. Siirron katsotaan tapahtuneen, kun Helsingin Kamari Oy on ilmoittanut siirron saajalle tämän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Helsingin Kamari Oy:n vastuu

Helsingin Kamari Oy pyrkii siihen, että KauppakamariTieto sisältää aina mahdollisimman ajantasaiset tiedot ja että sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat sivuston sisällöstä määriteltyjä kuvauksia. Jos sivusto on mainituilta osiltaan puutteellinen, Helsingin Kamari Oy korjaa puutteet omalla kustannuksellaan.

Helsingin Kamari Oy ei vastaa käyttäjälle, lisenssin haltijalle tai kolmannelle osapuolelle teosten mahdollisesti sisältämistä virheistä tai puutteellisuuksista eikä sivuston sisältämien tietojen sisällöstä, käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Helsingin Kamari Oy ei myöskään vastaa sivuston soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Helsingin Kamari Oy ei vastaa sivuston mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi huoltotöiden, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä tietoliikenneyhteyksien tai Internet-verkon mahdollisista toimintakatkoista. Helsingin Kamari Oy ei vastaa mistään vahingosta, joka voi aiheutua sivuston toiminnasta tai siitä ettei sivusto toimi.

KauppakamariTieto sisältää linkkejä myös muille kuin Helsingin seudun kauppakamarin ylläpitämille verkkosivuille. Helsingin Kamari Oy ei kontrolloi tällaisia sivuja eikä ole miltään osin vastuussa niiden toimivuudesta, sisällöstä tai laillisuudesta.

Muut ehdot

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus muuttaa näitä ehtoja ilmoittamalla siitä tilaajalle tai tilaajan nimeämälle käyttäjälle soveltuvalla tavalla. Helsingin Kamari Oy ei vastaa mistään tilaajalle aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat päivittämättömistä yhteystiedoista. Tilaajalla on velvollisuus pitää yhteystietonsa ajantasaisina. Jos tilaaja tai käyttäjälisenssin haltija ei hyväksy muuttuneita ehtoja, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon kuluessa muutosilmoituksen saamisesta.

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kolmenkymmenen (30) päivän irtisanomisajalla. Irtisanominen voidaan tehdä KauppakamariTiedon sivuilta, sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeitse.

Helsingin Kamari Oy:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos sivuston käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään tai jos käyttäjä muuten käyttää sivustoa näiden ehtojen, lainsäädännön, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti.

Lisenssinhaltijalla on oikeus purkaa sopimus, jos Helsingin Kamari Oy rikkoo tai laiminlyö olennaisesti näiden käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan. Lisenssinhaltijalla on myös oikeus purkaa sopimus, jos tilauksen mukaisen sivuston sisältö muuttuu myöhemmin olennaisesti. Yksittäisten teosten tai teoskokonaisuuksien poistumista sivustolta tai sisällön muuttumista ei pidetä olennaisena muutoksena. Tilaaja on velvollinen suorittamaan sopimuksen päättymiseen mennessä erääntyneet tai erääntyvät maksut viivästyskorkoineen sopimuksen mukaisesti.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Jos erimielisyyttä ei neuvotteluissa saada ratkaistua, riidan ratkaisee Helsingin käräjäoikeus noudattaen Suomen lakia.