Juridiikka

Miten varautua hintamuutoksiin sopimuksissa?

Marko Silen

Johtaja / Helsingin seudun kauppakamari

Näytä tiedot

Ylläpitää seuraavia tuotteita

KauppakamariTieto: Ulkomaankaupan perustieto ja asiakirjat

21.6.2022

Kevään kuluessa on kauppakamarin jäsenyritysten keskuudessa keskusteltu paljon sopimushintojen muuttamisesta. Koronatilanne eri puolilla maailmaa on nostanut monien materiaalien ja tuotteiden hintoja ja vaikeuttanut niiden saatavuutta. Ukrainan kriisi on tuonut tähän oman lisänsä. Hinnankorotuspaine aktualisoituu useimmiten pitkissä toimitussopimuksissa, joissa on sovittu kiinteä hinta. Tyypillistä on, että rakennusurakka, materiaali- tai tuotetoimitus tai palvelu myydään kiinteällä hinnalla sovituksi kaudeksi.

Lähtökohtana sopimusten pitäminen

Sopimusoikeudessa lähtökohtana on sopimusten pitäminen, eikä esimerkiksi hinnan muuttaminen ole mahdollista, ellei siitä ole sopimuslauseketta. Kiinteitä sopimushintoja voidaan tietysti aina muuttaa sopimuskaudella, jos osapuolet näin yhteisymmärryksessä sopivat. Viime aikoina on pitkien toimitussopimusten kiinteitä hintoja saatukin neuvoteltua uudestaan, koska toimittajan joutuminen vaikeuksiin ei ole kummankaan osapuolen etu. Toimittajan ei kuitenkaan ole syytä laskea tämän varaan, koska se vaatii myötämielistä suhtautumista ostajalta.

Myös oikeustoimilain mukaisen sopimuksen kohtuullistamisen kynnys on yritysten välisissä sopimuksissa erittäin korkealla. Harvinaista on myös, että hintamuutosten osalta voisi vedota ylivoimaiseen esteeseen, liikavaikeuteen tai olosuhteiden erittäin olennaiseen muutokseen sopimuksen teon jälkeen.

Miten sitten voidaan varautua hintojen muutoksiin sopimusta tehtäessä?

Myyjän kannalta turvaavin vaihtoehto on antaa hinnat sitoumuksetta ja todeta tarjouksessa, että hinta on toimituspäivän hinta. Ostajan kannalta tämä ei ole houkuttelevaa. mutta silloin kun hinnoittelu ja tuotantopanosten saatavuus on hankalaa, siihen voi olla pakko suostua. Vapaasti voidaan myös sopia, että hintaa nostetaan tietty prosenttimäärä vuosittain.

Jos tuotteessa on jokin keskeinen raaka-aine, jonka hinta voi vaihdella paljon, voidaan sopimuksessa sopia, että po. raaka-aineen hinnan muutos vaikuttaa suoraan lopputuotteen hintaan toimitus- tai valmistusaikana. Yhtälailla kuljetuskustannus voi olla tällainen seikka, joka otetaan huomioon myyntihinnassa. Konttikuljetusten hinnat ovat voineet lyhyellä aikavälillä moninkertaistua. Jos tällaisia hintamekanismeja käytetään, on syytä määritellä tarkasti, miten raaka-aineen tai kuljetuskustannuksen hinnan muutos lasketaan – mihin tai kenen tarjoajan hintaan se perustuu? Korotusmekanismi on täysin sen varassa, miten tarkasti osapuolet ovat asian sopineet.

Indeksiehtoja on paljon eri aloille

Yksi tapa varautua kustannusten nousuun on indeksiehdon ottaminen sopimukseen. Tilastokeskus laskee suuren joukon indeksejä eri toimialoille. Useimmiten esillä ovat kuluttajahintaindeksi, teollisuuden tuottajahintaindeksi, rakennuskustannusindeksi, vientihintaindeksi ja tuontihintaindeksi. Indeksejä löytyy kuitenkin monia muitakin, ja eri aloilla toimivien yritysten kannattaa tutustua niihin Tilastokeskuksen kotisivuilla.

Teollisuuden tuottajahintaindeksi mittaa kotimaisten tuottajien myymien tavaroiden keskimääräistä hintojen muutosta. Indeksi sisältää sekä kotimaahan että ulkomaille myydyt tavarat. Kotimaassa käytettäviksi tarkoitettujen tavaroiden hintana on niin sanottu veroton tehtaanhinta. Vientitavaroiden hintana on viejän saama hinta, joka on yleensä sama kuin viennin FOB-hinta (vapaasti aluksessa).

Rakennuskustannusindeksi kuvaa rakentamisen tuotantopanosten, tarvikkeiden, palkkojen ja muiden panosten hintojen kehitystä perusvuoden hintatasoon nähden. Sen mukaan esimerkiksi rakennuskustannukset nousivat vuoden 2022 helmikuussa 7,5 prosenttia vuoden takaisesta. Tarvikepanokset nousivat 12,1 prosenttia ja työkustannukset 3,3 prosenttia.

Urakkasopimuksessa voisi esimerkiksi sopia, että urakkahintaa tarkistetaan tarvikkeiden ja työkustannusten nousua vastaavasti. Yleensä sovitaan tietyn kuukauden indeksipisteluku lähtökohdaksi, ja hintaa tarkistetaan indeksin pisteluvun muutoksen mukaisesti. Kannattaa muistaa, että indeksi voi joskus myös laskea, ja jos tämän haluaa sulkea pois, on syytä todeta, että indeksipisteluvun laskeminen ei vaikuta hintaan. Usein sovitaan myös, että pieni kustannusten nousu (esimerkiksi alle 3 prosenttia) ei oikeuta hintamuutoksiin.

Uudelleenneuvotteluvelvollisuus ei turvaa toimittajaa

Toimitussopimuksiin on voitu ottaa erilaisin sanamuodoin sopimuksen uudelleen neuvottelua koskevia lausekkeita. Jos osapuolet vain sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen muuttamisesta, ei toimittajaosapuolen kannata laskea hinnanmuutoksen mahdollisuuksia sen varaan. Sopimuksen muuttaminen vaatii kuitenkin ostajan suostumuksen.