Liikejuridiikka on oikeustieteellinen aikakausjulkaisu, jonka kohdealueena on liikejuridiikka laajasti ymmärrettynä. Liikejuridiikassa julkaistaan sekä referee-artikkeleita että muita kirjoituksia, kuten oikeustapauskommentteja, kirja-arvosteluita, katsauksia tuleviin lainsäädäntöhankkeisiin ja vastaväittäjän lausuntoja. Kirjoituksia julkaistaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Liikejuridiikka kuuluu Julkaisufoorumin JUFO 1 -luokitukseen.

Liikejuridiikka-julkaisulle on myönnetty Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen käyttöoikeus 20.12.2023 alkaen. Liikejuridiikan kustantajana Kauppakamari on sitoutunut noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja vaatimuksia. Vertaisarviointitunnuksen käytön edellytyksistä voi lukea lisää Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkosivuilta: https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus/kayton-edellytykset 

Vertaisarviointimenettelyä koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat tallennetaan Liikejuridiikka-julkaisulle myönnetyn vertaisarviointitunnuksen käytön edellytysten mukaisesti. Julkaistujen artikkelien osalta tämä koskee lähetettyä käsikirjoitusta, arvioijien lausuntoja ja julkaisupäätöstä. Hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan käsikirjoituksen otsikko sekä kirjoittajan ja arvioitsijoiden nimet. Tiedot eivät ole julkisia.

AIKATAULU

LIIKEJURIDIIKKA 1/2024 (julkaistaan maaliskuussa):
Referee-artikkelit: 3.1.2024, muut kirjoitukset: 17.1.2024

LIIKEJURIDIIKKA 2/2024 (julkaistaan elokuussa):
Referee-artikkelit: 1.5.2024, muut kirjoitukset: 15.5.2024

LIIKEJURIDIIKKA 3/2024 (julkaistaan joulukuussa):
Referee-artikkelit: 1.9.2024, muut kirjoitukset: 15.9.2024

Jos olet kiinnostunut julkaisemaan artikkelin Liikejuridiikassa, otathan yhteyttä julkaisun toimitussihteeriin maximilian.granroth@helsinki.fi.
Liikejuridiikka on luettavissa myös Edilexissä (www.edilex.fi), ja palvelusta löytyvät kaikki lehdessä julkaistut artikkelit sen toisesta numerosta (2/2015) lähtien.

REFEREEOHJEET

Liikejuridiikka on oikeustieteellinen aikakausjulkaisu, jossa on omat osastot vertaisarvioiduille artikkeleille ja muille kirjoituksille. Kaikki artikkeliosastolla julkaistavat kirjoitukset käyvät läpi niin sanotun referee-menettelyn. Refereellä tarkoitetaan ulkopuolista tieteellistä asiantuntijaa, jonka on oltava riippumaton artikkelin kirjoittajasta ja jolla on oltava riittävää tieteellistä osaamista kirjoituksen laadun arvioimiseksi. Käytännössä refereenä tulevat kyseeseen lähinnä dosentit, professorit ja muut sellaiset henkilöt, joilla on dosentilta tai professorilta edellytettävä osaaminen kirjoituksen kohteena olevasta oikeuskysymyksestä. Liikejuridiikassa noudatetaan kahden refereen menettelyä. Käsikirjoitus lähetetään toisin sanoen kahden refereen arvioitavaksi, ja artikkelin kirjoittaja saa kaksi asiantuntijalausuntoa käsikirjoituksestaan.

Referee-menettelyssä Liikejuridiikka noudattaa seuraavia periaatteita:

 • Ennen kirjoituksen toimittamista refereille kirjoittajan on huolehdittava tekstin oikoluvusta ja siitä, että kirjoitus vastaa Liikejuridiikan kirjoittajaohjetta. Jos kirjoitus on kirjoitettu muulla kuin suomen kielellä, kirjoittajan on tarvittaessa esitettävä selvitys kielentarkastuksesta. Liikejuridiikka ei järjestä eikä kustanna kielentarkistusta tai tekstin kääntämistä.
 • Kun kirjoitus on saapunut Liikejuridiikan toimitukselle, toimitus huolehtii refereiden valinnasta, kirjoituksen toimittamisesta refereille ja referee-kommenttien toimittamisesta kirjoittajalle. Kirjoittaja ja referee eivät tule milloinkaan tietoisiksi toistensa henkilöllisyyksistä.
 • Refereen tehtävänä on arvioida kirjoituksen tieteellistä laatua. Referee arvioi oman asiantuntemuksensa pohjalta, täyttääkö kirjoitus tieteelliselle artikkelille asetetut laatuvaatimukset. Artikkelin tulee sisältää uutta tieteellistä tietoa tai uusia näkökulmia tarkasteltavana oleviin kysymyksiin. Artikkelissa tulee selvittää käsiteltävät tutkimuskysymykset ja arvioida niitä metodologisesti asianmukaisella tavalla aihepiiri huomioon ottaen riittävän edustavan lähdeaineiston perusteella. Pelkästään esimerkiksi olemassa olevan lähdeaineiston referointiin painottuva kirjoitus ei täytä asetettavia vaatimuksia.
 • Refereen tulee toimittaa Liikejuridiikan toimitukselle kirjallinen lausunto arvioidusta kirjoituksesta. Lausunnosta on käytävä ilmi, puoltaako referee kirjoituksen julkaisemista Liikejuridiikassa. Jos referee ei puolla kirjoituksen julkaisemista, lausunnosta on käytävä ilmi kielteisen kannan perustelut ja se, millä tavalla kirjoitusta on parannettava, jotta se ylittää julkaisukynnyksen. Referee voi myös esittää, ettei kirjoitus voi edes paranneltuna ylittää julkaisukynnystä. Edelleen on suositeltavaa, että referee liittää lausuntoonsa joka tapauksessa seikkaperäisen arvion kirjoituksen vahvuuksista ja heikkouksista sekä niistä seikoista, jotka kirjoittajan tulisi ottaa huomioon tekstin viimeistelyssä. Kyseiset huomiot voivat koskea niin muoto- kuin sisältöseikkoja.
 • Referee-lausunnon saavuttua toimitukseen kirjoittajalle annetaan lisäaikaa artikkelinsa viimeistelyyn, jos referee-lausunto sitä edellyttää. Viimeistelyvaiheessa kirjoitusta ei saa muuttaa tavalla, joka poikkeaa olennaisesti alkuperäisestä tekstistä tai referee-lausunnosta. Merkittävät sisältömuutokset johtavat uuteen referee-menettelyyn.
Refereeohjeet pdf-muodossa

KIRJOITTAJAOHJEET

1. Kirjoitukset tulee jättää julkaisun toimittajalle tai toimitussihteerille sähköpostitse erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä. Käytä mieluiten Word 2003 -ohjelmaa tai tätä uudempaa versiota ja toimita teksti toimitussihteerille .docx-muodossa.

2. Kirjoituksista ei makseta palkkiota.

Tieteelliset artikkelit

3. Liikejuridiikassa julkaistaan sekä tieteellisiä artikkeleita että muita kirjoituksia. Kaikki tieteelliset artikkelit käyvät läpi anonyymin referee-menettelyn. Tästä syystä on tärkeää, että kirjoitukset toimitetaan aikataulussa julkaisun toimittajille. Referee-arvion jälkeen kirjoittaja tekee artikkeliinsa refereen ehdottamat muutokset ja lisäykset, jonka jälkeen kirjoitukset on palautettava erikseen ilmoitettavaan määräaikaan mennessä. Kirjoittajan on varauduttava siihen, että referee voi myös hylätä kirjoituksen, jos se ei täytä tieteelliselle artikkelille asetettuja sisällöllisiä vaatimuksia. Kirjoituksen hylkääminen on mahdollista, jos sen puutteet ovat niin merkittäviä, että artikkelin muokkaaminen julkaisukynnyksen ylittävään tasoon ei ole mahdollista. Referee-menettelyä koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät Liikejuridiikka-teoksen alusta. Ne voi myös pyytää toimitussihteeriltä.

4. Kirjoitukset voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Tieteellisen artikkelin ohjepituus on n. 12–29 A4 arkkia normaaleilla Word-asetuksilla. Jos kirjoitus on selvästi tätä pidempi, asiasta on sovittava toimitussihteerin tai päätoimittajan kanssa. Kirjoitusohjelmasta tulee poistaa päältä turhat toiminnot, kuten tavutus, oikean reunan tasaus, oikoluku jne.

5. Kaikissa kirjoituksissa on noudatettava seuraavia asetuksia:

Normaali leipäteksti:
Fontti: Times New Roman, 12 - Riviväli 1,5
Sisennetty teksti:
Fontti: Times New Roman, 11 - Riviväli1
Alaviitteet:
Fontti: Times New Roman, 10 - Riviväli 1
Otsikot:
Fontti: Times New Roman, 12
Riviväli 1,5
Otsikot kirjoitetaan pienillä kirjaimilla.

6. Kirjoituksissa tulee käyttää alaviitteitä. Tavanomainen tieteellinen dokumentaatio on kirjoitettava näkyviin alaviitteisiin (ei viitteitä tekstiosaan). Alaviitteet numeroidaan juoksevasti. Liikejuridiikka noudattaa oikeustieteiden yhtenäistettyä viittauskäytäntöä numerosta 2/2019 alkaen. Yhtenäistetty viittauskäytäntö on Tieteellisen seurain valtuuskunnan viiden oikeustieteellisen jäsenseuran laatima ohje viittauskäytäntöön oikeustieteellisissä julkaisuissa. Lataa ohje tästä.

7. Kirjoituksen ylle ennen tekstiä tulee kirjoittaa tiivistelmä artikkelissa esitetyistä pääasiallisista tutkimustuloksista. Tiivistelmän suosituspituus on puoli sivua. Asetukset ovat samat kuin normaalissa leipätekstissä.

8. Jos artikkeli on kirjoitettu suomeksi tai ruotsiksi, otsikon yhteydessä on lisäksi ilmoitettava kirjoituksen englanninkielinen nimi. Artikkelien alkuun ei liitetä erillistä sisällysluetteloa.

9. Artikkeliin on liitettävä: kirjoittajan nimi, oppiarvo, työpaikka ja tehtävä.

Muut kirjoitukset kuin tieteelliset artikkelit

10. Liikejuridiikka julkaisee myös muita kirjoituksia kuin tieteellisiä artikkeleita. Näitä ovat mm. oikeustapauskommentit, kirja-arvostelut, erilaiset ajankohtaiskatsaukset (esim. lainsäädäntöhankkeisiin) ja vastaväittäjän lausunnot. Kirjoittajan tulee kertoa Liikejuridiikan toimittajille selvästi, minkälaista kirjoitusta hän on tarjoamassa. Muut kirjoitukset eivät käy läpi referee-menettelyä.

11. Muiden kirjoitusten osalta noudatetaan lähtökohtaisesti edellä mainittuja kirjoitusohjeita. Muille kirjoituksille ei ole asetettu erityisiä sivumäärärajauksia. Tyypillisesti muut kirjoitukset ovat n. 3–29 tekstisivun mittaisia. Muuhun kirjoitukseen ei liitetä tiivistelmää ja myös lähdeluettelon tarpeellisuutta on syytä arvioida tapauskohtaisesti. Muun kirjoituksen osalta ei tarvitse ilmoittaa vieraskielistä otsikkoa.

Kirjoittajaohjeet pdf-muodossa

TOIMITUSNEUVOSTO

Ville Pönkä, toimitusneuvoston puheenjohtaja, professori

Kirsi-Maria Halonen, yliopistonlehtori


Martti Häkkänen, professori

Reijo Knuutinen, professori

Matti Rudanko, professori

Jarno Tepora, emeritus professori


Matti Turtiainen, tutkimusjohtaja

Veikko Vahtera, professori


Toimitus

Petra Hietanen-Kunwald, päätoimittaja, yliopistonlehtori
puh. 0504434187, petra.hietanen-kunwald@aalto.fi

Daria Kozlowska-Rautiainen, toimittaja, universitetslektor
daria.kozlowska-rautiainen@juridicum.su.se

Maximilian Granroth, toimitussihteeri, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
maximilian.granroth@helsinki.fi

Henri Halila, toimitussihteeri, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto
puh. 0503434096, henri.halila@helsinki.fi 

---------------------------------

Liikejuridiikka – Finnish Business Law Journal – invites submissions to the journal's upcoming issues. Finnish Business Law Journal is a Finnish-based legal journal seeking to extend its reach to the entire Nordic region. It has nearly 15 years of tradition reaching the first publication of its predecessor – the Business Law Forum annual series of the Private Law Department of the University of Helsinki.

Finnish Business Law Journal is a forum for high quality legal research publications in Finnish, English and Swedish language. Finnish Business Law Journal has a JUFO 1 certification from the Finnish Publication Forum – a classification system of publication channels created by the Finnish scientific community to support the quality assessment of academic research.

The focus of the journal is on broadly understood business law. Both refereed articles and short writings, such as, case comments, book reviews, writings about changes in law and opponent's statements, are published in Finnish Business Law Journal. We support open access publication and allow the writers to share their published articles via open access sites such as SSRN.com three months after the publication.

SCHEDULE

Finnish Business Law Journal 1/2024 (to be published in March)

 • Peer-reviewed articles: 3.1.2024
 • Other writings: 17.1.2024

Finnish Business Law Journal 2/2024 (to be published in August)

 • Peer-reviewed articles: 1.5.2024
 • Other writings: 15.5.2024

Finnish Business Law Journal 3/2024 (to be published in December)

 • Peer-reviewed articles: 1.9.2024
 • Other writings: 15.9.2024
  If you are interested in publishing in Finnish Business Law Journal, please contact the journal's Editorial Secretary (maximilian.granroth@helsinki.fi) or the Editor (daria.kozlowska-rautiainen@juridicum.su.se).

  GUIDELINES FOR AUTHORS

  Writings must be submitted to the editor or editorial secretary of the publication by the deadline provided separately. Please use Word 2003 or a newer version of this program and send the writing in a .docx format.

  1. Authors do not receive remuneration for their writings.

  2. Both academic articles and other writings are published in Liikejuridiikka. All academic articles go through a peer-review process. Therefore, it is important that all articles delivered to the editor in accordance with the deadline. After the assessment by the referee the author can still apply the proposed changes and additions. After this phase the articles are to be returned by the date provided to the authors separately.

  The author should be prepared that his or her article can also be rejected in the peer-review process if the article does not fulfill the quality requirements of an academic article. Rejection of an article is possible only in case the insufficiencies in the article are so significant that it is impossible to redraft the article in such a way that it would fulfill the quality requirements of an academic article. Guidelines for peer-review are published in Liikejuridiikka (in Finnish).

  3. Articles may be written in Finnish, Swedish or English. The preferred length of academic articles is about 12–29 A4 pages in normal Word settings. If the article is significantly longer than the aforementioned page count, the submission should be discussed with the editorial secretary or the editor-in-chief. When finalizing the text, unwanted features such as hyphenation, full justification of the text, spelling and grammar check etc. should be removed.

  4. All articles should have the following settings:

  Normal text:

  Font: Times New Roman, 12

  Line spacing 1,5

  Indented paragraphs:

  Font: Times New Roman, 11

  Line spacing 1

  Footnotes:

  Font: Times New Roman, 10

  Line spacing 1

  Headings:

  Font: Times New Roman, 12

  Line spacing 1,5

  Heading should be written as normal text (note! do not use caps lock)

  Footnotes should be used in the articles. Scientific sources are to be written in the footnotes (not indicated in the text). Footnotes are numbered consecutively.

  Footnotes should be carried out as in the following examples:

  Books:

  - Surname in italics / year / page number(s) / full stop

  • Hemmo 2005 p. 225.

  Articles:

  - Surname in italics / journal / year / page number(s) / full stop

  • Zitting LM 1978 pp. 725–732.

  Official sources, cases and other sources are referred in accordance with practice established in legal science:

  • HE 109/2005 p. 43.
  • Eurico SpA v Philipp Brothers 1987, pp. 215, 218.

  Please note that the dash between the pages of the source is a long dash (–), not a short dash (-). E.g. pp. 17–19 (not 17-19). Long dash can be made by pressing Ctrl and minus key.

  Emphasis in the text of the article shall be done in italics. Please do not use underlining or bolding.

  When a name of an author is referred to in the text of the article for the first time the full name should be used in italics (e.g. according to Gary Born…). Thereafter, only the surname should be used and not in italics (e.g. Additionally, Born stated that…).

  6. The authors can use direct quotes in the text. The quote is written in quotation marks, not italics. If the quote is more than 4 lines long, it should form a separate paragraph. Please avoid unnecessary direct quotes.

  7. The author can decide whether a separate bibliography is needed or not. In any case, the following styles should be followed:

  The reference list contains the following information: the author's name, title, publisher, place of publication and the writing’s year of publication. For instance:

  • Barbanel, Jerry F. – Avery, Thomas W.: Avoiding the electronic disclosure money pit: Strategies for maximizing cost savings and winning cases. In Howell, David J. (ed.): Electronic Disclosure in International Arbitration. New York 2008, pp. 221–229.
  • Brekoulakis, Stavros L: Third parties in international commercial arbitration New York 2010.

  In case of an article the list should contain the author's name, article’s title, publication’s name, year, volume and issue as well as pages, for instance:

  • Darwazeh, Nadia: Document discovery and the IBA Rules on Evidence: A practitioner’s view. International Arbitration Law Review 2002 Vol. 5 Iss. 4, pp. 101–108.
  • Villa, Seppo: Rahoitusapu ja apuyhtiöt. Lakimies 2011, pp. 1322–1340.

  Well-known collections of articles can be referred to by using abbreviations.

  In case of doubt, please contact the editorial board.

  If the author decides to create a bibliography, it should be formed as follows:

  Bibliography

  Literature and other sources

  • Commission Report, Law Commission. Report No. 154. Law of Contract: The Parol Evidence Rule. Command Papers 5th series 970 1986.
  • Lewison, Kim: The Interpretation of Contracts. London 2004.

  Cases

  England
  Bank of Credit & Commerce International v Ali [2001] 1 AC 251

  Finland
  Supreme Court
  KKO 1996:68, 2003:60, 2008:102.

  Court of Appeals
  HHO 6.6.1996 S 1223/95

  8. Above the article text there should be a summary presenting main findings of the article (abstract) written in italics. The abstract’s length is maximum half a page in normal text settings.

  9. The title of the writing should be written in normal text (not capitalized). If the article is written in Swedish or Finnish language, an English translation of the tile should be provided. There is no need to provide a table of contents of the writing.

  10. Authors are asked to provide their name, title, workplace and position. Information about the authors is not to be provided e.g. in a footnote. There is a separate list of authors if Liikejuridiikka, where the information is published.

  Writings other than academic articles

  11. Liikejuridiikka publishes also writings other than academic articles. Those are i.a. case comments, book reviews, various topical reports (e.g. about changes in law) and the opponents’ statements. The author is to inform the editors of the type of writing he or she is offering. Other writings do not go through a peer-review process.

  12. Other writings are to be written according to the above guidelines (see points 5–11). Other writings do not have a set page limit. Typically, other writings are about 3–29 long. Other writings do not require an abstract and the need of a bibliography should be assessed on a case-by-case basis. There is no need to provide a translation of the title of other writings.